menu
MENU

EDİRNE ŞEHİR GÖNÜLLÜLERİ VAKFI SENEDİ

VAKIF:
Madde 1-Vakfın adı Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'dır.

İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-Vakfın merkezi Edirne ili, Merkez ilçesinde olup, adresi Baba Demirtaş Mahallesi Hükümet Caddesi No:38'dir.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3- Edirne ili öncelikli olmak üzere her ne sebeple olursa olsun sıkıntıya düşmüş, kaza, tabi afet, yangın vb. nedenlerle yardıma ihtiyaç duyan toplumun her kesiminden insanlara, yerli yabancı ayrımı yapmaksızın gerekli insani yardımı ulaştırmak, ulaştırılmasına aracılık etmek, insanlar arasında sosyal ve ekonomik yardımlaşma bilincini yaşatmak, dezavantajlı kişi ve grupların desteklenmesine yönelik her türlü faaliyetlerde bulunmak, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulmuş olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kriterlerine göre yardım yapılamayan kişiler de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere her türlü desteği sağlamak, ihtiyaç sahibi kişileri hayırseverlerle buluşturmak, kamu yararını ön planda tutarak sosyal sorumluluk bilinciyle hayır işleri yapmak, ihtiyaç sahibi kişilerin maddi yönden desteklenmeleri yanında manevi, ahlaki, ilmî, sosyal ve kültürel anlamda da gelişmelerinin sağlanması için çalışmak, kadınların işgücüne katılma oranını yükseltmek, kadın emeğini geleneksel ev işlerinden ayrıştırarak verim artışı sağlamak suretiyle ekonomik değere dönüştürmek, ekonomik faaliyet alternatiflerini çeşitlendirerek hem makroekonomik hem de mikro ekonomik düzeyde etkin katılım yoluyla kadının sosyal ve ekonomik statüsünü yükseltmek, çocukların temel hak ve özgürlükleri kullanmasını sağlamak başta olmak üzere, eğitimlerini, gelişimlerini, sağlıklı ve çağın gereklerine uygun donanıma sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlayıcı her türlü faaliyette bulunmak, çevreyi, yeşili ve doğal güzellikleri koruma ve geliştirme adına her türlü faaliyette bulunmak, ağaçlandırmayı arttırmak, bireysel ve toplumsal sağılığı ilgilendiren her türlü konuda faaliyetlerde bulunmak, sağlıklı yaşam adına bireyleri ve toplu spor yapmaya teşvik edici çalışmalar yapmak, Edirne’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması adına her türlü faaliyette bulunmak, kentin tarihi dokuya uygun imarı ve kent estetiğini sağlayıcı alanlarda çalışmalar yapmak,  hayvanların ve hayvan haklarının korunması, yaşatılması ve geliştirilmesine yönelik her türlü faaliyette bulunmak vakfın gayesi olarak belirlenmiştir.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4- Vakıf, yukarıda belirtilen gayelere ulaşmak için, Kanunlara ve mevzuata uygun olarak Edirne ili başta olmak üzere, ülke genelinde ve yurtdışında aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur;

4.1. İhtiyacı olan, dara düşmüş, sıkıntıda olan insanların sorunlarının giderilmesi için çalışır.

4.2. Düşkün, fakir, bakıma muhtaç, yaşlı, hasta, engelli, kimsesiz, yetim ve öksüzler özel ve öncelikli olmak kaydıyla muhtaç durumdaki kişileri tespit eder ve bunlara Vakfın imkanları ölçüsünde maddi ve manevi yardımda bulunur.

4.3. Deprem, sel, su baskını, yangın, heyelan gibi her türlü afete maruz kalan afetzedelerin hem acil hem de uzun vadeli ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışır.

4.4. Herhangi bir nedenle muhtaç duruma düşmüş kişiler için sıcak yemek, kuru erzak hizmeti verir. Sıcak yemek temini ile ilgili malzeme, işçilik vb. teminini yapar, kuru gıda temini, depolanması ve ihtiyacı bulunanlara ulaştırılmasına ilişkin işlemleri yapar, tedbirleri alır.

4.5. Ayni ve nakdi yardım talebinde bulunan muhtaç durumdaki vatandaşların ihtiyaçlarını giderir, yardımda bulunmak isteyen kişilerin yardımlarını muhtaç olanlara ulaştırmak üzere teslim alır.

4.6. Zararlı alışkanlıkları veya madde bağımlılıkları olan kişilerin kendileri veya aileleri ile ilgili ortaya çıkabilecek maddi veya manevi ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılır, yapılan çalışmalara yardım veya aracılık yapılır.

4.7. Her alanda eğitim kurumlarında öğrenim görenler ile yurt dışından eğitim amacı ile Türkiye’ye gelmiş öğrencilere, Edirne ili öncelikli olmak üzere geri ödemeli veya geri ödemesiz burs, eğitim materyali, yiyecek ve barınma yardımı verilir.

4.8. Öğrencilere yönelik yurt ile toplumun tüm kesimlerinin yararlanabileceği okuma salonu, kütüphane, kültür merkezi gibi yerler inşa eder, edilmesine yardımcı olur, işletir, kiralar, kiraya verir, bu faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlara vakfın gayesi doğrultusunda destek sağlar.

4.9. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir temini için faaliyetlerde bulunur, bu tür faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

4.10. Vakıf gayesini yerine getirmek için gerektiğinde iktisadi işletme veya şirket kurar, satın alır veya kurulmuş olanlara ortak olur.

4.11. İnsanlar arasında kültürel, sosyal, ekonomik iş birliğinin artırılması, bilgi alışverişi, dostluk ve dayanışmayı artırmak için toplantı, gezi, şenlik, şölen, yarışma gibi kültürel veya sportif etkinlikler yapar veya yaptırır.

4.12. Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil topluma mensup tüm paydaşlarla Vakıf gayesine yönelik proje ve çalışmaların oluşumunu sağlar.

4.13. Her seviyeden yurt içinde ve yurt dışında okul öncesi, ilk, orta lise ve üniversite öğrencileri ile ilgili eğitim-öğretim müesseselerine yardım eder, karşılıklı ve/veya karşılıksız burs verir, başarılı ve çalışkan öğrencileri mükafatlandırır, öğrencilerin her türlü eğitim öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur.

4.14. Ülke düzeyinde kadın girişimciliğinin ve becerilerinin arttırılması amacı ile toplantı, konferans, sergi, fuar ve seminerler düzenlemek sureti ile milli ve manevi değerlere saygılı bir toplum oluşturulmasına yardımcı olur, fertler arasında sevgi, saygı, dayanışma ve sosyal bağları geliştirmek ve topluma yararlı insan olmalarını temin için, ilimle ilgili konular başta olmak üzere benzeri aktüel konularda gerekli araştırmalar yapar, yaptırır veya yapılmasına katkı sağlar.

4.15. Kreş, gündüz bakımevi gibi yerler yapar, yaptırır, yapılmasına aracılık eder, ihtiyacı olanları bu ve benzeri tüm olanaklardan yararlandırır, bunun için yardımda bulunur, aracılık yapar.

4.16. Evi olmayan muhtaç durumdaki kişilerin barınma ihtiyacını karşılar, evi çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelmiş olan kişilerin evlerini onarır, eklenti yapılması gereken bölümleri ekler, boya, badana, elektrik, su tesisatları gibi sistemlerden gerekenlerin tamirini yapar.

4.17. İhtiyaç duyan kişilere ev eşyası, mobilya, elektrikli eşya, giyecek gibi yardımlar yapar.

4.18. Elektrik, su, gaz vb. faturalarını ödemekte güçlük çeken kişilerin giderlerini karşılar, soba, odun, kömür, gaz gibi ısınma veya mutfakta kullanım amacıyla ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri temin ve teslim eder.

4.19. Herhangi bir nedenle ikametinden uzak kalmış yerli veya yabancı kişilerin yol ücretlerini karşılar, ihtiyacı olması halinde barınmalarını sağlar, yeme içme ile ilgili taleplerini yerine getirir.

4.20. Dezavantajlı olarak adlandırılan (çocuk, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakını, gazi vb.) kişi ve grupların desteklenmesine yönelik her türlü faaliyetlerde bulunur.

4.21. İşsizlere, engelli olanlara ve kendisini toplumdan soyutlamış olanlara gerekli maddi, manevi ve psikolojik destek sağlar, bunun için  tesisler kurar ve kurulmuş, kurulacak ve yapılacak tesislere her türlü yardım ve katkıyı sağlar, kimsesiz, dul, yetim ve düşkünleri himaye için yapılmış ve yapılacak tesislere her türlü  yardım ve katkıyı sağlar, bu gibi zaruret halindeki kişilere vakfın gelirinin elverdiği ölçüde ayni ve nakdi yardımda bulunur, bu kişilerin topluma faydalı ve verimli duruma getirilmelerine yardım ederek sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alır ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder.

4.22. Fakir çocukların topluca sünnet ettirilmesi, ramazanlarda iftar verilmesi gibi İslami ve nikah, nişan, düğün ve kına gibi milli örf ve geleneklerin yaşatılmasını sağlayacak çalışmalar yapar.

4.23. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulmuş olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kriterlerine göre yardım yapılamayan kişiler de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere her türlü desteği sağlar.

4.24. Muhtaç ve dezavantajlı aile, topluluk ve bireyleri eğitim, sosyal, sağlık, hayri ve kültürel anlamda destekler.

4.25. Genç bireyler başta olmak üzere, çağdaş bilim anlayışıyla inceleme ve araştırma yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlar.

4.26. Kamu kurumları, belediyeler, muhtarlıklarla iş birliği yaparak kadınlar, yaşlılar ve düşkünler başta olmak üzere ihtiyaç duyanları tespit eder, bunların yeme, içme, barınma vb. temel ihtiyaçlarını gidermek için her türlü yardım faaliyetlerinde bulunur.

4.27. Türkiye ve yurt dışında yaşamlarını sürdüren gerek Türk gerekse yabancı tüm kadınlara yönelik olarak girişimcilik yoluyla kadının sosyalleşmesi adına güçlenmesi için çalışır.

4.28. Kadınların toplumda güçlenmesi ve çalışma hayatına entegre edilebilmeleri için eğitim, rehberlik ve mentorluk desteği sağlar, kadının ekonomik konumunun güçlenmesi ve kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda çalışmalara destek verir.

4.29. Atıl kadın emeğinin geleneksel ev işleri dışına çıkarılarak gelir getirici yaratıcılığa dönüştürülmesi ve veriminin arttırılması yönünde etkinliklere iştirak eder.

4.30. Kadınların ekonomik istihdama katılması için geliştirilen projeleri destekler, kadınlarla yetenekleri, ilgileri, ihtiyaçları doğrultusunda işbirliği yaparak nitelikli ekonomik faaliyetlere katılmasının sağlanmasına çalışılır, kadınlara yeni iş alanları, imkanları, ekonomik faaliyetler oluşturmak için çalışmalar yapar.

4.31. Gerek ülke genelinde gerekse yurt dışında kadın ve kadına yönelik gerçekleştirilen tüm etkinliklere katılır.

4.32. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler düzenler.

4.33. Kadınların çalışma hayatına girmesi ve girişimci olması için eğitimler verir, gerekli desteği sağlar, kadın girişimciliğini özendirmek ve yaygınlaştırmak faaliyetlerde bulunur, ayrıca kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapar.

4.34. Vakfın faaliyet merkezindekiler öncelikli olmak üzere dil, din, ırk farkı gözetmeksizin tüm çocukların Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde sayılan temel hak ve hürriyetlerinin korunması için faaliyetlerde bulunur, muhtaç durumda bulunan çocuklara maddi veya manevi yardımlar yapar, eğitim, barınma, gıda, sağlık yardımları sağlar.

4.35. Yetim ve öksüz, suça sürüklenen, istismara uğramış çocuklar, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar, bedensel veya zihinsel engelli çocuklar ile her ne sebeple olursa olsun sosyal, kültürel, eğitimsel etkinliklere ulaşmada sorun yaşayan çocuklar başta olmak üzere toplumun tüm kesimindeki çocuklara hitap etmek üzere modern veya geleneksel çocuk oyun alanları, spor alanları, eğitim tesisleri, kültür merkezleri, sağlık tesisleri, kütüphaneler, barınma binaları gibi yapılar inşa eder, inşa edilmesine aracılık veya yardım eder, işletir, gerektiğinde ilgili kurum veya kuruluşlara devreder.

4.36. Suça sürüklenen veya suça sürüklenme tehlikesi bulunan çocuklar ile istismara veya şiddete uğramış çocukların korunması ve topluma kazandırılması için sosyal tesis, rehabilitasyon merkezi ve benzeri kurumlar oluşturur, işletir, gerekirse işletilmesi için kamu kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

4.37. Suça sürüklenen veya suça sürüklenme tehlikesi bulunan çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve sosyal hayata adapte edilebilmeleri için sosyal, eğitsel, psikolojik yardım içerikli eğitim, kurs vb. etkinlikler düzenler, çocukların durumlarının izlenmesi için izleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunur.

4.38. Geleneksel Türk oyunları ve sporları ile yöresel halk oyunlarının yeni yetişen nesiller tarafından tanınırlığının artırılması, öğrenilmesi için eğitim verir, malzeme temin eder, organizasyonlar düzenler, düzenlenen organizasyonlara iştirak eder, çocukların iştirakine maddi ve manevi destekte bulunur.

4.39. Ekolojik dengeyi, orman arazilerini, tarım arazilerini, toprak, su, hava ve bitki örtüsünü korur, bunlara ilişkin tedbirler alır, alınan tedbirlerin uygulanması noktasında çalışmalar yapar, yapılan çalışmalara iştirak eder.

4.40. Mahalle, köy ve sokaklar bazında ağaçlandırma yapılması, ağaçlandırma yapılmış alanların ıslahı, yeni ağaçlandırma alanları tahsisi, ağaçlandırma çalışması yapılan yerlerdeki ilaçlama, sulama, budama gibi gereksinimlerin yerine getirilmesi için çalışmalarda bulunur.

4.41. Orman ve ağaç sevgisinin toplumun her kesimindeki bireyler tarafından kabullenilmesini sağlama adına kamuoyunu eğitir ve bilgi verir, doğal varlıklar, yeşil alanlar, ormanlar, tarım alanları ve meraların korunması, ıslahı için çalışır.

4.42. Ekonomik ve tarımsal değeri olan ağaç ve bitkilerin ekilmesi ile bunlardan yararlanılabilmesi için araştırmalar yapar, eğitim faaliyetleri düzenler, arazi satın alır veya kiralar, kamu kurum ve kuruluşları ile tahsise yönelik anlaşma ve sözleşmeler yapar, ağaçlandırma için fert, kurum ve kuruluşlara maddi destekte bulunur.

4.43. Toplumun tüm kesimlerinin sağlık olanaklarından eşit ölçüde istifade etmesi, gelişen teknolojik imkanlardan yararlanması, çağdaş sağlık sistemlerinin uygulanması için çalışır.

4.44. Sağlıklı insan ve sağlıklı topluma ulaşma adına eğitim ve spor faaliyetlerinde bulunur, düzenlenen faaliyetleri destekler, maddi olanaklardan yoksun bireylerin sağlık sunucularına ve sağlık imkanlarına ulaşmalarına aracılık eder.

4.45. Muhtaç çocuk, engelli ve yaşlılar öncelikli olmak üzere sağlık ve bakım yardımlarında bulunur, sağlık tesisleri kurar, geliştirilmelerine katkı yapar, spor tesisleri kurar ve işletir.

4.46. Sağlık alanındaki gelişen teknolojik imkanların temini için ortak girişim çalışmalarında bulunur, sağlık ürün, teknoloji ve hizmetlerindeki uluslararası standartların uygulanması için çalışmalar yapar, sağlık kurumlarına yeni teknolojik yatırımlar konusunda destek sağlar.

4.47. Organik tarım, yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve geri dönüşüm projeleri hazırlar, uygular, bu yönde hazırlanan projeleri destekler, eğitim faaliyetlerinde bulunur.

4.48. Anne ve çocuk sağlığı, eğitimi, ağız-diş sağlığı, iş güvenliği ve işçi sağlığı alanlarında projeler yapar, yaptırır, organizasyonlar düzenler, eğitim, kurs gibi etkinlikler organize ederek toplumsal bilincin oluşmasına katkı sağlar

4.49. Osmanlı’nın İstanbul’dan önceki başkenti olması sebebiyle çok sayıda kültür varlığı bulunan Edirne’deki tarihi eserlerin korunması, bakımı, onarımı için çalışır, kurum, kuruluş ve şahıslarla iş birliği yaparak destekte bulunur.

4.50. Kurum veya şahıs mülkiyetinde bulunan kültür varlıklarının envanterlerinin çıkarılması, projelendirilmeleri, onarım uygulamalarının yapılması, yapı kimliklerinin oluşturulması ve korunması için çalışır.

4.51. Kültürel değerlerin inşa amaçlarına ve tarihten gelen misyonlarına uygun, aynı zamanda çağdaş dünya düzenine aykırı olmayan biçimde değerlendirilmesi için projeler yapar, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, kişi, dernek ve vakıflarla iş birliği içinde çalışır.

4.52. Edirne’deki kültürel varlıkların tanıtılmasına yönelik Türkçe başta olmak üzere gerekli görülen yabancı dillerde broşür, kitap, kısa film, tanıtım filmi, reklam afişi, dijital uygulama hazırlar, hazırlanmasına aracılık eder, yayınlar, destekler.

4.53. Kentin tarihi dokuya uygun imarı ve kent estetiğini sağlayıcı alanlarda çalışmalar yapmak,

4.54. Evcil veya vahşi, sahipli veya sahipsiz olmalarına bakılmaksızın tüm hayvanların, tıpkı insanlar gibi hakları bulunduğu bilincinin topluma aşılanması için eğitim faaliyetleri ve organizasyonlar düzenler, yayınlar yapar, konferans, seminer, panel vb. etkinlikler organize eder.

4.55. Hayvanların doğal yaşam alanlarının korunması, beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarından gerekli görülenlerin doğal hayata zarar vermeyecek şekilde giderilmesi için çalışır.

4.56. Sokakta yaşayan veya sokağa bırakılmış hayvanların bakımı, aşılanması, sahiplendirilmesi, barınmalarının sağlanması adına ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çalışmalarda bulunur, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar, tesisler inşa eder, projeler yapar, işletir, gerekli görülürse devreder.

4.57. Herhangi bir şekilde istismara uğramış, şiddete uğramış veya farklı bir nedenle zarar görmüş hayvanların rehabilitasyonu, tedavisi, korunması ve bakımı için projeler hazırlar, hazırlatır, uygular.

4.58. Hayvan bakım evleri kurar, kurulmasına aracılık eder, işletir.

4.59. Gayesini gerçekleştirmeye yönelik her türlü faaliyet ve işlemleri yerine getirecek her türlü etkinliğe iştirak eder. Bunlarla alakalı olarak ilgili Bakanlık ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile tüm resmi ve özel kurumlar, gerçek ve tüzel kişiler ile yasal izinleri alarak iş birliği yapar, gerektiğinde ortak program ve faaliyetlerde bulunur veya gerçekleşen faaliyetlere destek verir.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 80.000,00 (seksenbin) Türk Lirası'dır.

Vakıf, kuruluş malvarlığına ilave olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü mal ve hakları, bir malvarlığının tamamını veya bir kısmı bağış, vasiyet veya başka suretle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Mütevelli Heyet
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan ve aşağıda isimleri belirtilmiş olan kişilerden oluşmaktadır.

Ekrem Canalp, Ayten Canalp, Yusuf Güler, İbrahim Tarancı, Alettin Bozkurt, Bilgin Özbaş, Önder Arpacı, Aydın Yaman, Selim Ak, Mustafa İshak Yıldırım, Ali Altındal, Kemal Soytürk, Atilla Bayazıt, Şengül Çildam, Engin Öztürk, Öyküm Okuklu, Alaaddin Uğur, Salih Akbulut, Mahmut Altun, İhsan Ceylan, Celali Koç, Adnan Tülek, Musa Aşılıoğlu, Ali Eraslan, Recep Zıpkınkurt, Kemal Cingöz, Kadir Çakay ve Sebahattin Bilgiç.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.

Geçmişte ve halihazırda herhangi bir siyasi partiye üye olan kişi Vakfın mütevelli heyet üyesi olamaz ve vakıf senedinin 7. maddesinde belirtilen vakıf organlarında görev alamaz.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9-Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. a) Yönetim kurulunu seçmek,
 2. b) Denetim kurulunu seçmek,
 3. c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

ç) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 1. d) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 2. e) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 3. f) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 1. a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
 2. b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Geçmişte ve halihazırda herhangi bir siyasi partiye üye olan kişi Vakfın Yönetim Kurulu üyesi olamaz.

Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır ve durum kendisine bildirilerek yerine yedek üye göreve çağrılır.

Toplantı yeter sayısı üç (3) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 3. c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. 

ç) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

 1. d) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 2. e) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 3. f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 4. g) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 5. h) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. 

ı) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. 

 1. i) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 2. j) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek üç (3) kişiden oluşur. Ayrıca üç (3) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 15- Mütevelli heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı, toplantı katılım ücreti ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

ç) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

d-) Vakfın amaç ve faaliyetlerine uygun sunulacak hizmetlerden mer’i mevzuat çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları,

e-) Gösteri, şenlik, festival, fuar, spor müsabakaları, kermesler ile her türlü merasim, toplantı ve organizasyonlardan elde edilecek gelirler,

f-) Edirne İli Çevre Koruma Vakfının 28.01.2021 tarih ve 1 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği, Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi Meriç Nehri Lastik Savak ve Arşimet Elektrik Burgu Tesisinin elektrik üretiminden elde edeceği aylık net karının 1/14’ü (ondört payda biri),   

g-) Diğer gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 17- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklarının benzer amaçlı hangi vakıf ya da kamu kurumuna devredileceğine mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile karar verilir. Karar alınamadığı takdirde vakfın mal varlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilir.

Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.